درباره ما

 

آدرس دفتر مرکزی:

تهران – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان مسعود سعد - پلاک 29

کد پستی: 1131685811          شناسه ملی: 10100984191

instagram: razi_distribution_co

 اطلاعات تماس:

دفتر مدیریت عامل

ایمیل: a.kazempour@razico.ir

تلفن: 5712 6671- 3530 6670 (21)98+ نمابر: 1469 6670 (21)98+

دفتر معاونت بازرگانی 

ایمیل: A.mahdian@razico.ir

تلفن: 66725251 (21)98+

دفتر معاونت فروش 

ایمیل: n.imani@razico.ir

تلفن: 66702970 (21)98+

دفتر معاونت مالی واقتصادی  

ایمیل: h.navazani@razico.ir

تلفن: 4105 6670 (21)98+  نمابر: 8251 6673(21)98+

دفتر معاونت منابع انسانی  

ایمیل: m.ramezanipour@razico.ir

تلفن: 4105 6670 (21)98+  نمابر: 8251 6673(21)98+

دفتر مسئول فنی 

ایمیل: m.golrokh@razico.ir

تلفن: 6840 6670 (21)98+

دفتر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات  

ایمیل: a.alamdarfar@razico.ir

تلفن: 6764 6672- 2896 6674 (21)98+  نمابر : 66731915 (21)98+