درباره مرکز توزیع یزد

نام مدیر مرکز:  محمدرضا عرب زاده

شماره تلفن: 37272712-37272692-37272891 (035)

شماره فکس: 37272712 (035)

آدرس:  شهرک صنعتی خضرآباد، جنب چینی بهداشتی مروارید