درباره مرکز توزیع کرمان

نام مدیر مرکز:  

شماره تلفن:  70 32163968- (034)

شماره فکس: 32163971 (034)

آدرس: بزرگراه امام خمینی (ره)، خیابان شاهد، کوچه شاهد 2، کد پستی 7617416354