/ مسئولیت اجتماعی / سند مسئولیت اجتماعی

سند مسئولیت اجتماعی

اهم محورهای سند مسئولیت اجتماعی این شرکت عبارتند از:

 

-اهتمام حداکثری در تأمین نیازهای داروئی جامعه

-بهبود محیط زیست

-توسعه زیرساخت‌های علمی، تحقیقات و نوآوری در حوزه سلامت و دارو و سایر پژوهشهای علمی

-آموزش

-تبلیغات سبز

-مدیریت انرژی

-بازاریابی و فروش سبز

-توسعه ارتباطات با ذینفعان و حمایت از فعالان حوزه اجتماعی و داروئی

-توسعه اشتغال در صنعت دارو

-نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت اجتماعی در شرکت

-توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی در جامعه

-توسعه ورزش

-حمایت از معلولین و کم توانان ذهنی و جسمی و مراکز ترک اعتیاد