درباره ما

 

آدرس دفتر مرکزی:

تهران – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان مسعود سعد - پلاک 29

کد پستی: 1131685811          شناسه ملی: 10100984191

اینستاگرام: razico.ir

 اطلاعات تماس:

دفتر مدیریت عامل

مدیرعامل: ارسلان کاظم پور

ایمیل: a.kazempour@razico.ir

تلفن: 5712 6671- 3530 6670 (21)98+ نمابر: 1469 6670 (21)98+

دفتر معاونت بازرگانی 

معاون فروش: احمدرضا مهدیان

ایمیل: A.mahdian@razico.ir

تلفن: 66725251 (21)98+

دفتر معاونت فروش 

ایمیل: n.imani@razico.ir

تلفن: 66702970 (21)98+

دفتر معاونت مالی واقتصادی  

معاون مالی و اقتصادی: حسین نوازنی

ایمیل: h.navazani@razico.ir

تلفن: 4105 6670 (21)98+  نمابر: 8251 6673(21)98+

دفتر معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی   

معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی: امید نیک نژاد

ایمیل: o.niknejad@razico.ir

تلفن: 4105 6670 (21)98+  نمابر: 8251 6673(21)98+

دفتر مسئول فنی 

مسئول فنی: علیرضا کرمی

ایمیل: a.karami@razico.ir

تلفن: 6840 6670 (21)98+

دفتر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات  

مدیر IT: مهندس اخلاقی

ایمیل: a.akhlaghi@razico.ir

تلفن: 6764 6672- 2896 6674 (21)98+  نمابر : 66731915 (21)98+ 

 دفتر روابط عمومی  

مدیر روابط عمومی: امین امینی

ایمیل: a.amini@razico.ir

تلفن: 1116 6674 (21)98+  نمابر : 66731915 (21)98+