درباره مرکز توزیع تبریز

نام مدیر مرکز: مقصود داورمنش

شماره تلفن: 36370511-36372086 (041)

شماره فکس:36372585 (041)

آدرس:کیلومتر 4 جاده تهران، میدان بسیج، جنب شوکو زرین