درباره مرکز توزیع رشت

 نام مدیر مرکز: جعفر حسینی

شماره تلفن: 33660408-33669076 (013)

شماره فکس:33660407 (013)

آدرس:کیلومتر 4 جاده تهران، روبروی شرکت سیمکو