درباره ما

 

آدرس دفتر مرکزی:

تهران – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان مسعود سعد - پلاک 29

کد پستی: 1131685811          شناسه ملی: 10100984191

 اطلاعات تماس:

 دفتر مدیریت عامل

ایمیل: A.kazempour@razico.ir

تلفن: 66715712 - 66703530 (21)98+ نمابر: 66701469 (21)98+

دفتر معاونت بازرگانی 

ایمیل:  A.mahdian@razico.ir

تلفن: 6672 5251 (21)98+

دفتر معاونت فروش 

ایمیل:  n.imani@razico.ir

تلفن: 6670 2970 (21)98+

دفتر معاونت مالی واقتصادی  

ایمیل:  h.navazani@razico.ir

تلفن: 66704105 (21)98+  نمابر:66738251 (21)98+

دفتر معاونت منابع انسانی  

ایمیل:  m.ramezanipour@razico.ir

تلفن: 66704105 (21)98+  نمابر: 66738251 (21)98+

دفتر مسئول فنی 

ایمیل:  m.golrokh@razico.ir

تلفن: 66706840 (21)98+

دفتر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات  

ایمیل:  a.alamdarfar@razico.ir

تلفن: 66726764 - 66742896 (21)98+  نمابر : 66731915 (21)98+