درباره ما

 

آدرس دفتر مرکزی:

تهران – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان مسعود سعد - پلاک 29

کد پستی: 1131685811          شناسه ملی: 10100984191

 اطلاعات تماس:

 دفتر مدیریت عامل

ایمیل: masadabadi@razico.ir

تلفن: 5712 6671- 3530 6670 (21)98+ نمابر: 1469 6670 (21)98+

دفتر معاونت بازرگانی 

ایمیل:  A.mahdian@razico.ir

تلفن: 6672 5251 (21)98+

دفتر معاونت فروش 

ایمیل:  n.imani@razico.ir

تلفن: 6670 2970 (21)98+

دفتر معاونت مالی واقتصادی  

ایمیل:  a.khoz@razico.ir

تلفن: 4105 6670 (21)98+  نمابر: 8251 6673(21)98+

دفتر معاونت منابع انسانی  

ایمیل:  h.kamallou@razico.ir

تلفن: 4105 6670 (21)98+  نمابر: 8251 6673(21)98+

دفتر مسئول فنی 

ایمیل:  m.golrokh@razico.ir

تلفن: 6840 6670 (21)98+

دفتر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات  

ایمیل:  a.alamdarfar@razico.ir

تلفن: 6764 6672- 2896 6674 (21)98+  نمابر : 66731915 (21)98+