» کسب و کار » مراکز توزیع » زاهدان

درباره مرکز توزیع زاهدان

نام مدیر مرکز:  محمد علی باقری

شماره تلفن: 33526001 - 33506810 (054)

شماره فکس: 33506811 (054)

آدرس: خیابان شهیدطباطبائی، خیابان شهید فاضلی، محدوده شهرک صنعتی جوشکاران، روبروی شرکت قاسم ایران