بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و دکتر مهرعلیان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و دکتر مهرعلیان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و دکتر مهرعلیان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و دکتر مهرعلیان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و دکتر مهرعلیان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و دکتر مهرعلیان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و دکتر مهرعلیان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و دکتر مهرعلیان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید