بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) از غرفه شفادارو از نمایشگاه ایران فارما 2019


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید